Általános Szerződési Feltételek

Tartalom
1. A szolgáltatás tárgya, tartalma   
2.a Ingyenes ingatlanhirdetés és regisztráció  
2.b Ingyenes banner hirdetés
2.c Ingyenes videó link beágyazása
3. Hirdetés díja
4. Üzemeltető felelőssége
5.1 Ingatlanhirdetések törlése, korlátozása 
5.2  Bannerhirdetések törlése, korlátozása 
6. Csoportok
7. A szerződés megszűnése
8.1 Adatvédelem
8.2 Az adatfeldolgozó adatai, elérhetősége
9. Jogorvoslati, jogérvényesítési lehetőségek
10. Egyéb rendelkezések 

Jelen Felhasználási és adatkezelési szabályzat (továbbiakban: ÁSZF) hatálya a www.ingatlaniranytu.hu oldalhoz (továbbiakban: Weboldal) kapcsolódóan nyújtott szolgáltatásaira és adatkezelésekre terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a ÁSZF hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában az ÁSZF hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a jelen Weboldalon található hivatkozás vezet.
 
A  V-ESZEM bt., 2000  Szentendre  Táltos u 38,  adószám: 20608851-2-13 ,  cégjegyzékszám:  13-06-035871  továbbiakban:  Üzemeltető. 
Megrendelő ügyfelei a továbbiakban: Megrendelő és igénybe vevők részére az ÁSZF keretében meghatározott szolgáltatásokat kínálja az alábbiakban részletezett feltételek szerint.  
Jelen ÁSZF valamennyi Megrendelői Megállapodásra irányadó, feltéve, hogy Szerződő Felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik. 
A www.ingatlaniranytu.hu oldalon kínált szolgáltatások igénybe vételének megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. Ezen oldal használatba vétele kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő formában történhet. A jövőben történő felhasználási feltételeket érintő módosításokat és változásokat Üzemeltető a www.ingatlaniranytu.hu oldal ÁSZF-t tartalmazó részén közzéteszi és a változásokra felhasználók figyelmét felhívja.  Megrendelő köteles az adatai változását Üzemeltető felé írásban bejelenteni.
 
1. A szolgáltatás tárgya, tartalma   
Üzemeltető megjelenési helyet biztosít Megrendelő részére hirdetései folyamatos megjelentetésére az Üzemeltető által üzemeltetett www.ingatlaniranytu.hu internetes címen elérhető Weblapon. 
Üzemeltető Megrendelő hirdetései számára tárhelyet biztosít, mellette Üzemeltető jogosult egyéb ügyfelek hirdetéseinek elhelyezésére. A Megrendelő által elhelyezett képeket Üzemeltető jogosult elektronikus vízjellel ellátni. 
Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy a hirdetés tekintetében a hatályos jogszabályokat betartja, az személyhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogot nem sért, illetve a nyilvánossághoz közvetítéshez az érintett személyek hozzájárulásával rendelkezik. 
Megrendelő: az ÁSZF szabályozásában az a magánszemély vagy társaság, (jogi személy, nem jogi személyiségű társaság) vagy egyéb jogi személy (alapítvány, egyesület, stb.) mely a hirdetéshez szükséges jogszabályi feltételekkel rendelkezik és tulajdonosi, alapítói köre legalább 90%-os többségében, azonos, a társaság cégkivonatával, alapító okiratával, alapszabályával igazolhatóan. 
Üzemeltető által biztosított internetes admin felület használatával, ingatlan hirdetéseit Megrendelő helyezi el a portálon. Megrendelő által igénybe vehető kedvezményekről Üzemeltető ad felvilágosítást előzetes egyeztetést követően üzletkötői útján szóban és írásos tájékoztató oldalak átadásával. 
Üzemeltető köteles évi 99%-os rendelkezésre állás mellett a szerződésben vállalt szolgáltatásainak biztosítására. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele a harmadik fél hatáskörébe tartozó szolgáltatások, valamint az előre bejelentett karbantartások. 
 
2.a Ingyenes ingatlanhirdetés és regisztráció  
A Weboldal megtekintése és az azon történő keresés ingyenesen és regisztráció nélkül történik. Magánszemély Megrendelő regisztrációt követően 2 darab ingyenes ingatlanhirdetést jogosult elhelyezni a Weboldalon, hirdetésenként maximum 20 db képpel. 
A regisztráció során az adatok kitöltésekor figyelni kell az adatok pontos és valóságnak megfelelő megadására. Kötelezően megadandó adatok esetén a formai ellenőrzés automatikusan megtörténik. Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatokat ellenőrizni és jóváhagyni. Ezt követően kerülhet sor a regisztráció elektronikus továbbítására.
Üzemeltető a regisztráció során aktivációs linket küld elektronikus levél formájában a megadott email címre, melyre kattintva igénybe vevő fejezi be a regisztrációt. Sikeres regisztráció esetén Üzemeltető haladéktalanul biztosítja az 2 db hirdetés elhelyezésének lehetőségét. Amennyiben erre a visszaigazolásra (adminisztrációs felületének megjelenése) a regisztráció elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem kerül sor, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A regisztráció és annak visszaigazolása akkor tekinthető az Üzemeltetőhöz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az Interneten továbbított adatok biztonságáért és annak megérkezéséért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. 
A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak Üzemeltető általi visszaigazolásával felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre. A megkötött szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek. Szerződéskötésre kizárólag magyar nyelven van lehetőség. 
Üzemeltető a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. Regisztrált igénybe vevő a rögzített és tárolt adatokhoz az adminisztrációs felületén férhet hozzá és a regisztráció során megadott adatait az e-mail cím kivételével bármikor jogosult megváltoztatni, illetve regisztrációját törölni. A törlést követően azonban pl. biztonsági másolatokon időlegesen még maradhatnak adatok. Igénybe vevő jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és időszerűek legyenek. 
Amennyiben az igénybe vevő által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, akkor Üzemeltető minden további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan felhasználó, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatokat ad meg. Ilyen esetekben az igénybe vevő semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz az Üzemeltető ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.  
2.b Ingyenes banner hirdetés
Megrendelőnek lehetősége van hirdetésének felületére - az Üzemeltető által kijelölt helyre -2 db bannerhirdetést elhelyezni. Üzemeltető ezért a szolgáltatásért Megrendelőtől nem kér anyagi ellenszolgáltatást, azonban Megrendelő kérhet a reklámozott cégtől vagy vállalkozástól. Ezen bevételhez kötött törvényben meghatározott adó megfizetése a Megrendelő kötelessége.
2.c Ingyenes videó link beágyazása
Megrendelőnek lehetősége van hirdetésének felületére - az Üzemeltető által kijelölt helyre – videó linket beágyazni. Üzemeltető ezért a szolgáltatásért Megrendelőtől nem kér anyagi ellenszolgáltatást. A videó csak a hirdetett ingatlant és annak környezetét mutathatja be. Rejtett reklámot, elérhetőséget vagy oda nem illő képeket nem tartalmazhat.
3. Hirdetés díja
Céges Hirdetőknek lehetőségük van 3 hónapos ingyenes próbaidőszakot választani. Ezen időszak alatt egyéb és extra szolgáltatások ugyanúgy elérhetők mind a fizetős időszak alatt, korlátozások nincsenek.
A Weboldalon nyújtott egyes szolgáltatások regisztrációt követően ingyenesen, míg más szolgáltatások visszterhesen érhetőek el. Egy cégen belül nem lehet duplikálni ingatlanhirdetést! Több referens illetve cég és referens nem adhatja fel ugyanazt a hirdetést többször!
A csomagban kínált hirdetési lehetőségeket csak a jogosult Megrendelő használhatja fel, azt harmadik személy részére nem értékesítheti. Ezen rendelkezés megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, és az Üzemeltető jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a Megrendelő köteles az Üzemeltető által korábban nyújtott valamennyi kedvezményt az Üzemeltető felhívására haladéktalanul visszafizetni. 
Az alapcsomag érvényességi időtartama alatt vásárolt plusz önálló Aranykorona (kredit) lejárata megegyezik az alapcsomag lejáratának idejével. 
Üzemeltető a Megrendelő felé a megrendelt és a Megállapodáson feltűntetett, ill. elfogadott feltételek szerint számlát állít ki, mely számlát a rajta megjelölt teljesítési időpontig Megrendelő köteles átutalással egy összegben kiegyenlíteni. A Szolgáltatási díj késedelmes fizetése esetén Megrendelő a késedelem időtartamára, a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét köteles megfizetni. 
A hirdetési díjjal késedelembe esés idejére Üzemeltető jogosult kikapcsolni rendszeréből Megrendelő hirdetéseit. Megrendelő az ily módon kiesett időre semmilyen megterítési igénnyel nem élhet. 
Üzemeltető az alább felsorolt estekben jogosult időről-időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítani hirdetési csomagjainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt írásban tájékoztatni köteles Megrendelőt. Az e-mailben történő közlést felek elfogadják! Előre kifizetett szolgáltatásnak azonban sem tartalma, sem díja nem Módosítható 
Üzemeltető egyoldalú módosításra jogosult amennyiben: 
- az utolsó módosítás óta eltelt idő alatt a fogyasztói árindex változása,  - a jogszabályi környezet megváltozása,  - az új szolgáltatások bevezetése vagy a már meglévők megfelelő minőségének biztosítása,  - vagy a gazdasági, műszaki, ill. egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás ezt indokolja.  
Amennyiben Hirdető a módosított hirdetési csomagok és díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni Üzemeltető szolgáltatását, akkor a módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül - értesítés elmaradása estén pedig a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül - azonnali hatályú felmondásra jogosult. 
A hirdetési csomagok és díjak módosítása elfogadásának minősül, amennyiben Hirdető ráutaló magatartásával a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.
 
4. Üzemeltető felelőssége
Üzemeltető a hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal, a közízlést és törvényt sértő, valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, képeket, fájlokat, megtévesztő hirdetéseket minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből. 
Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ tartalmát valamint nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. 
Megrendelő által rendelkezésre bocsátott vagy közzétett tartalomért, a tartalom által okozott vagy az azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag Megrendelő tartozik felelősséggel. Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, Megrendelő kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban Üzemeltetőnél felmerülő valamennyi költség és kár megtérítésére. 
Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető (VORNET bt) a megrendelt hirdetéseket a www.ingatlaniranytu.hu facebook oldalán a szerződés időtartama alatt bármikor közzétegye. 
Az Interneten továbbított adatok megsemmisülése vagy késedelmes megérkezése miatt Üzemeltető felelősséget nem vállal, az azon továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében az Üzemeltető kártérítési felelősségét kizárja. 
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében Üzemeltető szolgáltatásait igénybe vevő Megrendelő által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Megrendelő minősül Szolgáltatónak. 
Üzemeltető nem garantálja az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok kijavítását valamint az oldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Azok használata a Megrendelő saját kockázatára és felelősségére történik.  
 
5.1 Ingatlanhirdetések törlése, korlátozása 
Üzemeltető a közízlést- vagy jogszabályt sértő valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, információkat, képeket, fájlokat, illetve megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő, vagy bújtatott reklámot tartalmazó hirdetéseket minden értesítés vagy előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből. 
Üzemeltető jogosult továbbá az alábbi pontok bármelyikének megsértése, megvalósulása esetén külön értesítés nélkül törölni a hirdetést, amennyiben: 
- Megrendelő nem ingatlanhirdetést helyez el.  
- Megrendelő a hirdetést nem a megfelelő kategóriában helyezi el.  
- Megrendelő az ingatlanról készült képeket utólagosan manipulálja, például a képeken vagy körülötte bármilyen keretet, feliratot, ábrát vagy reklámot helyez el.  
- Megrendelő a hirdetésben más internetes oldalra való utalást, hivatkozást helyez el.  
- Ingyenesen hirdető magánszemély két- vagy több hirdetést egyidejűleg bármilyen formában helyez el.  
- A hirdetés valótlan, megtévesztő adatokat tartalmaz.  
- A hirdetéssel kapcsolatos, vélelmezhetően jogellenes magatartás jut Üzemeltető tudomására.  
Előzőek ismételt megsértése, megvalósulása esetén Üzemeltető korlátozhatja a hirdetések elhelyezését. Ilyen esetekben a Megrendelő semmilyen kártérítési vagy bármilyen egyéb megtérítési, visszafizetési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz az Üzemeltető ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.  
5.2  Bannerhirdetések törlése, korlátozása 
Üzemeltető a közízlést- vagy jogszabályt sértő adatokat, információkat, képeket, fájlokat, illetve megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő bannerhirdetést, minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből. 
Üzemeltető jogosult továbbá az alábbi pontok bármelyikének megsértése, megvalósulása esetén külön értesítés nélkül törölni a bannerhirdetést, amennyiben: 
- Politikai hirdetés.  
- Felnőtt tartalmú hirdetés.  
- Másik ingatlanhirdetési portált reklámozó hirdetés.  
- Amennyiben nincs „Saját link” modul előfizetése Megrendelőnek, a saját ingatlanközvetítő weboldalának hirdetése.    
 
Előzőek ismételt megsértése, megvalósulása esetén Üzemeltető korlátozhatja a hirdetések elhelyezését. Ilyen esetekben a Megrendelő semmilyen kártérítési vagy bármilyen egyéb megtérítési, visszafizetési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz az Üzemeltető ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.  
6. Csoportok
Céges Megrendelőknek lehetőségük van csoportokat létrehozni saját admin felületükön. Ez a modul segíthet a csoportban résztvevők közötti egyszerűbb és átláthatóbb keresztértékesítésben. Ez a szolgáltatás ingyenes.  (Fejlesztés alatt, még nem elérhető!)
7. A szerződés megszűnése
Üzemeltető kizárólag írásos formában – email, fax, postai levél – fogadja el Megrendelőtől a megszűntetési szándéknyilatkozatot. Az írásos bejelentés megérkezte után, Kiadó a folyó naptári hónapot – de maximum a felmondástól számított 30 napot – kiszámlázza Megrendelő felé. 
Ingyenesen hirdető magánszemély részéről regisztrációval létrejött 2 darab ingyenes hirdetés elhelyezését biztosító szerződések esetében a szerződés a regisztráció törlésével megszűnik. 
Ingyenesen hirdető magánszemély a saját adatait, regisztrációját bármikor jogosult módosítani illetve törölni.  
8.1 Adatvédelem
Üzemeltető a Megrendelői megállapodás létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az ebből származó díjak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követeléseinek érvényesítése céljából kezelheti a Megrendelő azonosításához szükséges és elégséges adatokat. Részletek: >>> http://ingatlaniranytu.hu/adatvedelmi-tajekoztato
 
8.2 Az adatfeldolgozó adatai, elérhetősége:
 
Név: V-ESZEM Bt.
Székhely: 2000 Szentendre Táltos u 38.
Telefon: +36 20 3350 380
E-mail: info@ingatlaniranytu.hu

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.
 
9. Jogorvoslati, jogérvényesítési lehetőségek
 
Megrendelő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.
Az érintett kérelmére Üzemeltető, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.
Üzemeltető a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
 
 
10. Egyéb rendelkezések 
Üzemeltető Weboldalán elérhető bármely szolgáltatás igénybevétele esetén valamennyi igénybe vevőre a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.  Üzemeltető a jelen általános felhasználási feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja.  A jelen általános felhasználási feltételekre a magyar jog az irányadó. 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.  
 
Jelen ÁSZF 2016. június 30. napján lép hatályba.